Aba Város

menü
06 22 430 002

Politikai élet Abán

2008-01-18 18:23
Politikai élet Abán

A község életében a pártpolitika nem játszik szerepet. Mind a polgármester, mind pedig a tizenegy települési képviselő párt semleges és független.
Abát kiegyensúlyozott politikai élet jellemzi. A képviselő-testületben nem működnek frakciók, platformok. A testület működésében a település fejlesztésére, a helyi problémák megoldására koncentrál.

Kossa Lajos polgármester 1990. óta minden alkalommal megújította mandátumát.

A képviselő-testület társadalmi munkában, javadalmazás illetve tiszteletdíj nélkül látja el feladatait.

A képviselő-testület ülései nyilvánosak, néhány nappal az ülés után levetítik őket a Sárvíz TV-ben.


Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének névsora a 2006. évi önkormányzati választás után
Kossa Lajos polgármester

Képviselők:

Bor József Dezső
Csép Györgyné
Farkas Károly
Horváth István
Kasó László
Mercsek György
Németh László
Pőcze Ferenc
Pukliné Tündik Tünde
Szemerei Józsefné
Varga Istvánné

Az önkormányzat működésében fontos szerepet játszanak a képviselő-testület bizottságai, melyek elsősorban a döntések előkészítésében vesznek részt. A képviselő-testület döntései mögött komoly bizottsági munka húzódik meg. A bizottságok feladatkörei a testület Szervezeti és Működési szabályzatának mellékletét képezik.

Aba Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti Működési SzabályzataA képviselő-testület bizottságainak megnevezése, létszáma, személyi összetétele


A képviselő-testület által választott bizottságok:
( 119/1998. (XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat)

- Pénzügyi Bizottság 5 fő
- Ügyrendi Bizottság 3 fő
- Település-fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 fő
- Oktatási és Kulturális Bizottság 5 fő
- Szociális Bizottság 7 fő
- Ifjúsági, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága 5 fő


Bizottságok feladatai és hatáskörei:

1.) Pénzügyi Bizottság


közreműködik az éves költségvetési terv összeállításában,
véleményezi az éves költségvetési javaslatot, a végrehajtásról szóló féléves és 3/4 éves beszámoló, valamint a zárszámadásról szóló beszámoló tervezeteit,
ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását,
vizsgálja az intézmények gazdálkodását,
figyelemmel kíséri a felügyeleti, gazdálkodási ellenőrzések hatékonyságát, rendszerét, következetességét,
vizsgálja az önkormányzat bevételeinek felhasználását,
javaslatot tesz a képviselő-testületnek a saját bevételek módozatainak kimunkálására,
figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás ( vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrízheti a pénzkezelési szabályzat betartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
közreműködik az önkormányzati vagyon felmérésében, a törzsvagyon tárgyának megállapításában,
javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére,
ellátja mindazon feladat- és hatásköröket, melyeket a képviselő-testület meghatároz.

A Pénzügyi Bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

2.) Ügyrendi Bizottság

a.) vizsgálja a képviselő-testületi tagok mandátumát, összeférhetetlenségi ügyeit,

b.) előkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát,

c.) ellenőrzi a képviselő-testület és szervei szabályszerű működését, a szabályzat megsértése esetén intézkedést kezdeményez,

d.) közreműködik a képviselő-testület rendeleteinek előkészítésében,

e.) vizsgálja a képviselő-testület határozatainak, rendeleteinek végrehajtását, felügyeli azok törvényességét,

f.) ellenőrzi a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását,

g.) vizsgálja a képviselő-testületi tagok jogainak, kötelezettségeinek érvényesítését,

h.) ellenőrzi a képviselő-testületekkel, gazdasági szervekkel, pénzintézeti szervekkel kötött megállapodásokat és azok végrehajtását,

i.) figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal hatósági tevékenységét,

j.) ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését,

a/1.) a képviselő-testületi tagok megbízatásának, összeférhetetlenségi ügyeinek döntésében csak a bizottság települési képviselő tagjai vehetnek részt.

e/1.) Az Ügyrendi Bizottság a rendelet tárgya szerint érintett képviselő-testületi bizottsággal együtt annak javaslata alapján vizsgálja, hogy:

mi indokolja az önkormányzati rendelkezést, továbbá, hogy arra milyen jogszabály ajánlása vagy felhatalmazása alapján kerülne sor
mi a rendeletalkotás célja,
a szabályozás nem áll e ellentétben magasabb szintű jogszabállyal.
3.) Település-fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

javaslatot tesz a gazdálkodási és községfejlesztési koncepciók, irányelvek kidolgozására,
javaslatot dolgoz ki pénzügyi keretek átcsoportosítására, felhasználására,
rangsorolja a gazdálkodási és fejlesztési feladatokat, döntési alternatívákat készít,
véleményezi a terület-, településrendezési terveket,
meghatározza a közterületek rendjét, az egységes község és utcakép kialakításának követelményeit,
képviselő-testület elé terjeszt döntésre:
a.) csatorna, vízhálózati

b.) közlekedési, úthálózati

c.) kommunális és üzemeltetési problémák megoldásával kapcsolatos javaslatokat,

összefoglalja, szervezi és meghatározza a község üzemeltetésével, működésével kapcsolatos feladatokat,
lakás és telekellátással kapcsolatos döntések előkészítését végzi,
önkormányzati vállalkozások lehetőségének kidolgozását látja el,
fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatok kezdeményezése, döntésre előkészítés, előterjesztés,
kezdeményezi meghatározott feladatok jobb ellátása érdekében rendelet megalkotását,
a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelése és azzal kapcsolatos feladatok előkészítése, előterjesztése,
zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok megtárgyalása és testület elé terjesztése,
a levegőtisztaság védelmével kapcsolatos feladatok megtárgyalása és előterjesztése,
környezet- és tájvédelem egyéb feladatainak megtárgyalása és javaslatuk kidolgozása ( parkosítás, fásítás, zöldterületrendezés).

4.) Oktatási és Kulturális Bizottság

meghatározza, illetve döntésre előkészíti a művelődési, oktatási koncepciókat ( községi szinten),
ellenőrzi a fentiekkel kapcsolatos testületi döntések végrehajtását,
megtárgyalja az önkormányzat és intézményei költségvetésének koncepciójáról és a költségvetés kialakításáról szóló előterjesztéseket, valamint megtárgyalja az intézmények munkájáról szóló éves beszámolót,
koordinálja az óvodai és az alapfokú iskolai ellátást nyújtó intézmények tevékenységét,
kezdeményezi a fejlesztéseket, átcsoportosításokat, átszervezéseket, esetleges megszüntetéseket,
pályázatok meghirdetését kezdeményezi, közreműködik azok értékelésében, véleményezésében, ( ezt a tevékenységét az Ifjúsági, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottságával közösen végzi)
előkészíti, megszervezi a községi szintű rendezvényeket, ünnepségeket.
5.) Szociális Bizottság

a település egészségügyi szociális alapellátására vonatkozó koncepció kidolgozása,
egészségvédő és környezetvédelmi programok, tervek véleményezése,
az egészséges életmódot célzó mozgalmak menedzselése,
kezdeményezi pályázatok kiírását, részt vesz azok elbírálásában,
a település egészét érintő egységes szociálpolitikai koncepciót dolgoz ki.
A bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva dönt az alábbi szociális, egészségügyi, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi ügyekben:

a.) megállapítja, módosítja és megszünteti a rendszeres szociális segélyt, illetve a vakok rendszeres segélyét,
b.) elrendeli a jogtalanul felvett, illetve a tartás elmulasztása miatt kifizetett segély visszafizetését, erre indokolt esetben részletfizetést engedélyez,
c.) indokolt esetben mentesítést ad jogtalanul felvett és a tartás elmulasztása miatt adott rendszeres szociális segély ( vakok rendszeres szociális segélye) visszafizetési kötelezettsége alól,
d.) két évenként felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezettek hozzátartozóinak szociális helyzetét,
e.) dönt az átmeneti segély odaítéléséről, továbbá engedélyezi a köztemetést,
f.) megállapítja az ápolási díjra jogosultságot és a díj összegét, az ápolási kötelezettség teljesítését folyamatosan figyelemmel kiséri és a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja, követelheti a jogtalanul felvett díj visszafizetését,
g.) segélyt állapít meg védő- és óvó intézkedésként ( rendkívüli nevelési segély ), megállapítja a rendszeres nevelési segélyt,
h.) két évenként felülvizsgálja a rendszeres nevelési segélyre jogosultság feltételeit,
i.) kötelezi a jogtalanul felvett segély visszafizetésére a törvényes képviselőt, vagy a segélyezettet, ha a rendszeres nevelési segély folyósításához szükséges feltételek megváltozásának bejelentését elmulasztják,
j.) lakásfenntartási támogatást állapít meg,
k.) közgyógyellátási jogosultságot állapít meg és von vissza.

A bizottság határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni, a képviselő-testületnek a fellebbezés kapcsán hozott határozata ellen pedig - jogszabálysértés hivatkozással - a bírósághoz lehet fordulni.

6.) Ifjúsági, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága

a képviselő-testületi döntés alapján koncepciókat dolgoz ki az ifjúságpolitikai és a civil szervezetekkel kapcsolatos fejlesztésekhez,
megtárgyalja az önkormányzat és intézményei költségvetésének koncepciójáról és a költségvetés kialakításáról szóló előterjesztéseket,
részt vesz a civil szféra támogatásának előkészítésében. Pályázati felhívást ad közre és a beérkezett pályázatok döntéselőkészítését is elvégzi, ( ezt a tevékenységét az Oktatási és Kulturális Bizottsággal közösen végzi)
javaslatot tesz a testületnek a közhasznú szervezetekkel való szerződések megkötésére olyan közfeladatok ellátására, amelyekről törvény vagy más jogszabály rendelkezése szerint az önkormányzatnak kellene gondoskodnia. ( 1997. évi CLVI. tv. 156.§.)
kezdeményez kistérségi együttműködési formákat az ifjúságpolitika és a civil kapcsolatok területén,
részt vesz a községi színtű rendezvények, ünnepségek előkészítésében,
segíti a települési és a kistérségi sportrendezvények munkáját,
közreműködik sportcélú beruházások megvalósításában.
A Bizottság önként vállalt feladatai

Kapcsolatot tart a községben működő civil szervezetekkel. Évente megszervezi a civil kerek asztal megbeszélést.
Előzetesen véleményezi a civilszféra és az önkormányzat által közösen megpályázható programokat.
Folyamatosan koordinálja a drogellenes együttműködés aktuális feladatait.
Együttes ülésen foglalkozik az ifjúság nevelésének, társadalmi beilleszkedésének kérdéseivel.
A község szépítése érdekében mozgósítást végez.